زمستان و شرایط غیرقابل تحمل زندان های یخ زده جمهوری اسلامی

اکثر زندانیان زندان های کشور، بویژه زندانیان محبوس در زندانهای اوین و رجائی شهر کرج بخاطر از کارافتادن وسایل گرمازای درون بندها و نداشتن آب گرم و مجبور شدن به استفاده از آب سرد، بیمار شده اند و روز به روز بر تعداد زندانیان بیمار اضافه می شود.

تا کنون ده ها زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی و در دوره های مختلف در نتیجه بی توجهی های عامدانه زجرکش شده اند. هم اکنون نیز کم نیستند زندانیانی که بیمارند و احتیاج به مراقبت های ویژه دارند و باید در خارج از زندان و تحت نظر مستقیم پزشکان متخصص باشند. رضا شهابی فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد یکی از آنان است که از چند قلم بیماری سخت در رنج است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!