بیسوادی در فارسی مدرن هم بد دردیست.

نترسید، گِراف (نمودار، شمار نما، ستون نگار، چمیدونم) بالا معما نیست. فقط اگر سالها در انتظار این بودید که frequency (فراوانی‌، چند باریت، چقدریت وقوع) حروف فارسی را نسبت به یکدیگر بدانید، دوران انتظار شما به پایان رسیده است. هنگام پژوهش در “بهنیه سازی” (optimization، حد مطلوب یافتن، پخشِ داد گرانه، انوشیروان سازی) صفحه کلید کامپیوتر (رایانه، وقت تلف کن برقی، جامِ جهان تماس…) آقای نوید صمیمی‌ بهبهان ناچار از این “داده”‌ها (data ، ریز دانش، نخود حکمت) استفاده می‌کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!