راه

راهم حک میکنم

میان ابرهای شیری

برای چند لحظه

دیداری با رویا

تا دریابم

که زمان بی انتهاست

چو قلب چشم تو

که فکر بی پرواست

چو خاموشی لبهای تو

اعتراف میکنم

که تشنه از بوسه

نمیخواهم بمیرم

در جنگ عشق

که زیبائی زندگی

میخواهم ببینم

در فتح آزادی

و خنده را

با که شریک شوم

بجز تو

آه میخواستم

بیائی به آن دنیا

که شکوفه ها

لبخند میزنند

در پرواز من و تو

ولی نمیشود

چون زندگی پراز

نشدنی ها

و نا گفتنی هاست

اورنگ
Fevrier 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!