رقیب ها – ثریا و فرح

soraya por RavanVaJahan

این فیلم قبل از هر چیز فیلمی در باره ی زندگی ثریا و ازدواج محمد رضا شاه پهلوی با او و فرح و فوزیه، شاهزاده مصری میباشد ولی در واقع  بیشتر زندگی ثریا با محمد رضا شاه را دنبال میکند

البته در مرکز داستان خود ثریا و صعود او به زندگی رویایی و شاهانه و سپس سقوطی غم انگیز به کاخ تنهایی قرار دارد. کاخی که این جمله ها ی او تصویری از فضای حاکم بر آنرا نمایان میسازند

«چرا یک گل سرخ عطر گل سرخ را می پراکند، 

و یک گلستان بوی خوش گلستان را؟ 

… 

بعدها و بسیار بعد ها است که خاطره ها شکل میگیرد…

و با تمامی یک غم گذشته، معطر و رنگین و گسترده میشود… 

مثل عطر آن گل سرخ.

یا بوی خوش آن گلستان … 

این غم گذشته است، یا نیاز به باز زیستن در تمام گذشته ها؟ 

من توان بیانش را ندارم… »

 

«ثریا اسفندیاری بختیاری» 

+++یادش گرامی باد +++

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!