نشست سازمان های جبهه ملی ايران

نشست سازمانهای جبهه ملی ايران از روزشنبه ۱۸/۲/۲۰۱۲ به مدت دو روز در خانه ايران در وين پايتخت اتريش برگزار شد. در اين نشست که با حضور جمعی از فعالين سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور برگزار شد ،سه ميهمان به ايراد سخنرانی پرداختند. همايون مهمنش عضو هيات اجرايی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج کشور، رضا عليجانی فعال شناخته شده ملی مذهبی و ميهمان ويژه اين همايش و احمد رافت روزنامه نگار و فعال باسابقه رسانه ای به ترتيب به سخنرانی پرداختند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!