خطر اعدام قریب الوقوع عبدالرضا قنبری

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: با رد درخواست لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری در کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان تهران در تابستان سال جاری، این معلم زندانی در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!