بشار اسد در همه‌پرسی شرکت کرد

دو روز گذشته نامه‌ای از حزب بعث برای همه شعبه‌های آن در سوریه منتشر شد
که در آن از اعضا خواسته شده بود ضمن ترغیب مردم به شرکت در تعیین سرنوشت
خود و حرکت اصلاحی در سوریه، رای «آری» و مثبت به همه‌پرسی قانون اساسی
بدهند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!