تبریک اسکار

تبریک به مردم ایران – اهل سینما ( هنرمندان ) و اکادمی اسکار که نشان داد به صلح می اندیشند .

تبریک به فرهادی و کسانی که باعث سرفرازی بعد از مدتها خبر بد پک خبر خوب به ما در کانادا و سراسر جهان دادند خسته نباشید . کارتان پردوام

congraulation to Irnaian people, cinema and academy that showed they are in favour of peace not war

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!