تحريک به آتش زدن کاخ سفيد توسط سردار نقدی

رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: به جز سوزاندن کاخ سفيد، هيچ‌چيز زخم ما مسلمانان را به‌خاطر قرآن‌سوزى در آمريکا التيام نخواهد بخشيد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!