گُناه در لندن؛ تقاص در تهران

سه هفته پیش درمورد پاپیچ شدن عمله های ظلم نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره به کادر ایرانی رسانه های کشورهای خارجی مطلبی تقدیم شد؛ اکنون خبرهای جدیدی منتشر شده است.

از قرار “مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه ” که بیخ گوشش سه میلیارد، سه میلیارد دلار جرایم بسیار سازمان یافته اتفاق میافتد و بی خبر از ماجرا در جهل مرکب میماند، وقتی پای کشف رابطه دوستی و خانوادگی کارمندان رسانه های خارج از کشور با ایرانیان درون کشور پیش میآید کلی قبراق است و حواس جمع.

حالا روشن شده که پسر بورقانی را که گرفتند بخاطر این بوده که دوست قدیمی کارمند بی بی سی، پناه فرهاد بهمن، در لندن است.

یا بنت الهدی هاشمی* خواهر کارمند دیگر بی بی سی، سعیده هاشمی است و الی آخر …

قبلاً هم پیشنهاد شد؛ تکرار میشود، خبرنگار/جاسوسهای وحوش را که در کشورهای آزاد مشغول عملیات خفیه هستند با سلام و صلوات به ام القرای اسلام مسترد و تا زمانیکه به وحشی بازیها خاتمه نداده اند از بازگشت به بلاد کفر خبری نباشد.

* گُنه کرد در لندن مُخبری

به تهران حبس کردن خواهری

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!