تحریف سخنان اصغرفرهادی درمراسم اسکارتوسط خبرگزاری سپاه پاسداران

خبرگزاری نزدیک سپاه پاسداران ایران نوشته که فرهادی در ادامه گفته است: من با افتخار و غرور این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم می کنم. مردمی که علیرغم تمام دشمنی ها و تنش هایی که طی ماه های اخیر بر سر برنامه هسته ای ایران میان غرب و یاران به وجود آمده، برای تمام فرهنگ ها و تمدن ها ارزش قائلند.”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!