فروغ فرخزاد و پرویز ثابتی

آقای بهرام مشیری:

“در موضوع مربوط به این ثابتی ملعون، در واقع، [محمد] ارسی دوست ما، من امشب ازش میپرسم، گفت آقا، جامعۀ بهایی باید از این آقا (ثابتی) فاصله بگیره، ضمن احترام به جامعۀ بهایی. …”

آنانی که با وسعت، عمق، تنوع دانش و دانسته ها، ایراندوستی و از همه مهمتر، انسانیت و آزادگی آقای مشیری آشنا هستند، میدانند که بیش از هر چیز دیگر، او پایبند و شیفتۀ حقیقت و منطق است و سالهاست که راجع به انواع مغالطات نکات ظریفی را مطرح میکند.

به همین دلیل، به چالش نکشیدن یکی دیگر از مغالطات آقای ارسی مبنی بر اینکه ” جامعۀ بهایی باید از این آقا (پرویز ثابتی) فاصله بگیره” باعث تعجب است.

این مغلطه درست عین این میماند که مبنا را بر آن گذاشت که آقای ارسی و همه آنانی که خود را چپ معرفی میکنند با همۀ اعمال تک تک مجرمان منسوب به چپ، که تعدادشان هم کم نیست، همواره همفکر و رأی بوده و اکنون زمان آن رسیده که باید از آنان فاصله بگیرند.

مطمئناً آقای مشیری میدانند که چند مغلطه دیگر هم در فرمایشات آقای ارسی وجود دارد.

آقای ارسی در مورد بهایی بودن فروغ فرخزاد و خانوادۀ او هم حرفهایی زدند، که آقای مشیری گفتند در این مورد اطلاعی نداشته و باید تحقیق کنند.

تبریک

پ.ن. نا گفته پیداست سابقه آقای ارسی نشانگر آزادیخواهی و انسانیت اوست و آن فرصت طلبانی که در راسته دفاع از استبداد مطبوع خود در پی ضربه زدن به شخصیت او هستند حتماً دست خالی خواهند ماند.

بحث بر سر لغزش بدلیل قابل درک عصبانیت از انکار ستم های رژیم پیشین از سوی مقام بسیار ارشد عامل سرکوب، ساواک میباشد.

باید بسیار مراقب بود که این لغزشها زیر سبیلی رد نشوند که بد عاقبت خواهند بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!