گفتگو با خبرنگار فارس در مورد تحریف سخنان اصغر فرهادی

گفتگوی مسیح علی نژاد با خبرنگار سرویس فرهنگی خبرگزاری فارس در مورد تحریف سخنان اصغر فرهادی در هنگام دریافت جایزه اسکار.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!