آگهی ترحیم

این جمعه پیش رو، نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره برنامه “انتخابات” بازی دارد.

برخلاف سالیان گذشته که مخالفین شرکت در بازیهای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت وحوش مورد انواع و اقسام اتهامات منجمله جنگ طلبی از سوی جناح ”اصلاح طلب” رژیم، همفکران و بازی خوردگان آنان واقع میشدند؛ اینبار خود “اصلاح طلبان” که در نبرد درون مافیایی بر سر قدرت و ثروت شکست خورده، به دیار کفر آمده و با کمک مالی امداد غیبی زندگی میکنند هم به صف مخالفین شرکت در بازی انتخابات پیوسته اند.

چه بیتر؛ پس از نزدیک به سه دهه مردم را به امید واهی رأی دادن در راستۀ “اصلاح ” در چهارچوب رژیم بدنبال نخود سیاه فرستادن؛ اکنون شاخ شکستگان رژیم لُنگ انداخته اند.

سئوال:

آیا ملی- مذهبی و دیگر از ایندست “اصلاح طلبان” سرانجام به اصلاح ناپذیر بودن رژیمشان رسیده اند؟

اگر آری، آیا نباید رسماً اعلام کنند که این جمعه مجلس ترحیم “اصلاح طلب” بازیشان میباشد؟

آیا اینان نباید از برج عاج اصلاحات نشینی تشریف بیاورند پایین و همراه با هواداران سرنگونی کلیت رژیم مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن به فعالیت بپردازند؟

آیا همچنان مدافع اتم بازی رژیمشان که ایران را در مگسک تهاجم نظامی جهان آزاد قرارداده هستند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!