ای گل! گمان مبر به شب جشن می روی / شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند‏

دکتر  اردشیر قوام زاده رئیس پژوهشكده خون سرطان و سلول‌های بنیادی خون ساز دانشگاه علوم پزشكی تهران برنده جایزه   شد. آمریکایی ها گفتند ایران تحریم است:  نه ویزا دادند و نه اجازه دادند جایزه به او داده شود.

اصغر فرهادی را اما ویزایش دادند جایزه هایش دادند بوسیدندش تبریکش هم گفتند. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!