دختران میرحسین موسوی خامنه

زهرا، کوکب و نسترن، دختران میرحسین موسوی خامنه، نامه سرگشاده ای بمناسبت سالروز تولد پدرشان منتشر کرده اند. در بخشی از آن آمده:

“با هم همگی فریاد کشیدیم و سلام کردیم. با هم حالمان را گفتیم که خوب است و سلام گرمی که به مهر از یاران رسیده بود را فریاد کردیم با امید اینکه شاید از دیوارها و میله بگذرد و شاید آنجا باشید و بشنوید. بر سرمان ریختند. نگهمان داشتند. در سرمای شب پاستور دستهایمان را بهم دادیم بچه های ترسیده‌ی کوچک را بین حلقه‌امان نگه داشتیم و ایستادیم.”

اینکه پس از سرنگونی رژیم مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن؛ میرحسین موسوی خامنه، باید برای تحقیق در مورد نقشش در جنایت علیه بشریت به دادگاه لاهه برده شود با حق دیدار فرزندانش با او دو امر مجزا میباشند.

او و همسرش از نگاهداری در خانه و هزاران هزار زندانی عقیدتی اسیر در زندانها و سیاهچالهای نمور رژیم باید فوراً آزاد شوند.

دختران میرحسین موسوی خامنه نیز با گردهمایی با بیشمار فرزندان قربانیان رژیم در طول سی و سه سال حاکمیت که شامل آن هزاران قتل عام شده در دوره هشت سالۀ نخست وزیری پدرشان میشود میتوانند دوری موفتی او و مادر را تا حدودی قابل تحمل کنند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!