انتخابات در قم مشت، نمونه خروار بود!

رهبر با قدم گذاشتن در این مسیر یک‌طرفه، تمامی راه‌های نجات
خود را از دست داد و امروز (دیروز) این سقوط بر همه آشکار شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!