انتخابات نبود، انتصابات بود چه خاتمی رای داده باشد چه نداده باشد!

شایعات مختلف و
متناقضی در شبکه های اجتماعی آنلاین منتشر شده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!