به مناسبت پاسخ قاطعانه مردم کردستان به فراخوان شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی مجلس رژیم

بدون شک پیروزی روز 12 اسفند صفوف مبارزه مشترک برای سرنگونی جمهوری اسلامی را فشرده تر خواهد کرد. در س ها و تجارب این مبارزه را غنی تر می سازد. پیوند مبارزه مشترک مردم کردستان با مردم سراسر ایران را محکم تر خواهد ساخت.

کمیته مرکزی کومه له همراه با قدردانی از این موضع متحدانه ای که در پاسخ به فراخوان های بایکوت انتخابات فرمایشی مجلس رژیم گرفتید، این پیروزی را به شما شادباش می گوید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!