حضور تاريخي ملت در حساس ترين پيچ تاريخ

ظهر ديروز رئيس كميته امنيت
انتظامي ستاد انتخابات استان تهران از دستگيري 10 نفر كه براي انجام عمليات
خرابكارانه وارد كشور شده بودند طي 5 روز گذشته توسط دستگاه هاي امنيتي
كشور خبر داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!