خودفریبی و رأی دادن خاتمی

دیروز نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بازی “انتخابات” داشت.

از میون خودشون یه گله نرینه و چند رأس مادینه دست چین میکنن بعد میگن از میون اینا انتخاب بکنین.

خدا ساله که از این بازی های آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچی داشتن.

حرف اول و آخر را خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر که غیر منتخب مردم و مقامش مادام العمره میزنه و تصمیمات بقیه یک پاپاسی ارزش نداره.

به عبارت دیگه؛ بازی انتخابات برای مشروعیت بخشیدن به رژیم خدایگانه و بس.

تنها فرقی که اینبار داشت؛ اعلام رسمی تحریم بازی این دفعه از سوی جناح تاریخ مصرف گذشتۀ “اصلاح طلب” رژیم بود.

حیونکی “اصلاح طلبان” فکر میکردن که میتونن با تحریم خودی نشون بدن که خبر رسید ای دل غافل چه نشستی که نماد “اصلاح طلبی” حاج آقا سید محمد خان خاتمی نیش تا بناگوش واز با یکی از داداشاش رفته و رأی داده، یعنی برای چندین و چندمین بار دهن کجی به هواداران.

این امپراتور “اصلاح طلبان” هم لخت است؛ دیگر دخیل بستن به او و تعابیر دلبخواه از حرفهای دوپهلویش بیرون کشیدن تداوم خودفریبی است.

زمان آن رسیده آن بخش از “اصلاح طلبان” که بجای پاسداری از بیضۀ مربوطه، منافع ایران و ایرانی برایشان اوجب واجبات است هم به هواداران سرنگونی کلیت رژیم ایرانی کُش و ایران ویران کُن بپیوندند و جزئی از راه حل مسئله شوند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!