روز جهانی زن؛ تبریک گویی های متعفن مردانه و وادادگی عروسک کوکی!!

نیکفر در مقاله ی اخیر خود «مسئله‌ی زن در اسلام» می نویسد: «به لحاظ اجتماعی، پدرسالاری یک نظام تأمینی است. نظام تأمینیِ دیگری باید ایجاد شود که در آن پدر و شوهر و پسر ستون‌های اصلی تأمین اجتماعی برای زن نباشند. از این نظر، حل مسئله‌ی زن در گرو حل مسئله‌ی تأمین اجتماعی، یعنی حل مسئله‌ی نان، شغل و مسکن است. پیشرفت و عدالت، بنیادهای حل مسئله‌ی تبعیض جنسیتی هستند».(1)

این «نظام تامینی» را در ابعاد مختلف باید به بحث نشست  تا رمز وادادگی بخشی از زنان به مناسبات حتا کلامی مردسالار را درک کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!