می دانید نداری یعنی چه؟

به گفته فعالان کارگری، هشتاد درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند. تصور وضع زندگی رقت‌بار این کارگران که غالباً عیالوارند، مشکل است. مشکل خورد و خوراک روزانه، مشکل اجاره خانه، مشکل هزینه کیف و دفتر و لباس بچه‌ها و هزینه دوا و درمان، زندگی را برای این کارگران تقریباً غیر ممکن می‌کند. جای تعجب نیست که اکثر کسانی که مجبور به فروش کلیه‌های‌شان می‌شوند از همین خانواده‌ها هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!