پل

میسازم پلی میان درد ورنج

در غبارگرم پوست بدنت

دور از لبان سردت

آیا من خائنم

بر فراز دره تشویش پل جاه وطلب

راهی به آزادیست

دریچه ای به آفتاب در زندان پیش قضاوتی

آیا من خائنم

میان دشت خشکیده قلبم

رود خونی جاریست

به کدام راه

از کجا بگذرد از کدام پل از کدام درد

آیا من خائنم

میان درد و رنج

اگر گذار شده تلخ به دنیای دگر

معلق در راه برزخ

میان پل برقص

که خیانت پشتی به آینده است

اورنگ
Mars 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!