جدایی هنیه از علی

سرانجام قیام جاری مردم سوریه علیه جمهوری موروثی آل اسد؛ سرنگونی وحوش بعثی (نامی که سوری ها به آنان داده اند) است.

به دلیل شرکت فعال در قتل عام مردم سوریه، با سقوط وحوش بعثی، وحوش حاکم بر ایران تنها کشور متحد استراتژیک خود را از دست خواهند داد.

گروه تروریستی حماس که نان خور وحوش حاکم بر ایران است به خوبی بر این امر واقف است و از میزان نفرت اعراب، نتنها در سوریه، از مسلمین حاکم بر ایران نیز آگاه میباشد.

به همین خاطر است که تروریستهای حماس شروع کرده اند حساب خود را از وحوش حاکم در دمشق و تهران جدا کردن و از آنان فاصله گرفتن.

پیش از آنکه وحوش جنگ طلبِ ایرانی کُش و ایران ویران کُن به تسلیحات هسته ای مسلح شوند و بقای حکومت خود را بیمه کنند؛ برای سرنگونی آنان جهان آزاد باید در کنار تحریم کامل نفت/گاز/بانک مرکزی و بازرسی ترابری هوایی/دریایی، به مردم ایران کمک لجستیکی کند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!