سرمایه داری مردسالار و زن ستیز … در گرامی داشت ٨ مارس

بخشی از ترانه ی جان لنون در ستایش زنان:

زن فرودست­­ترین دنیاست

آری چنین است

اگر باور نداری نگاهی به شریک زنده­گی­ات بینداز

زن برده­ی برده­گان است

آری باید این را فریاد کرد

مجبورش می­کنیم که بزاید و بچه­دار شود

بعد می­گذاریم یک مرغ چاق پیرخانه­گی شود

به او می­گوییم جایش در خانه است و بس

بعد سرزنش­اش می­کنیم که بیش از حد غیراجتماعی­ست

و به درد دوستی نمی­خورد…      ­

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!