كدام سيب در ويلاي دماوند به سر خاتمي خورد كه رأي داد؟!

محافل ضد انقلاب با وجود
سپري شدن چند روز از ماجرا همچنان كلافه و عصباني هستند و نفس اقدام خاتمي
را همچنان كه يكي از آنها در سايت بالاترين اعلام كرد «شيلنگ گرفتن به هيكل
همه حاميان تحريم انتخابات» مي دانند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!