طرد انتخابات مجلس نهم به معنای نفی انتخابات در ایران نیست

رفتار حکومت در انتخابات و بسیج تبلیغاتی که بر سر خطر حمله به
ایران در صورت عدم شرکت مردم در آن راه انداخته بود، یک نکته
بزرگ را نیز آشکار کرد که راه توده از 7 سال پیش بر آن تاکید
می کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!