لباس لیلا حاتمی در اسکار

تعدادی از ایرانیان به لباسی که بانو لیلا حاتمی در مراسم اسکار پوشیده بود ایراد گرفتند. او پس از بازگشت به ایران گفته:

“این لباس همه‌اش با سلیقه خودم درست شده بود. از انتخاب پارچه تا رنگ و مدلی که برای دوخت انتخاب شده بود. همه‌اش سرتاسر سلیقه و انتخاب خودم است.”

متأسفانه بعضی، غالباً مردان، درک درستی از حجاب اجباری، این نماد بارز زن ستیزی و تحقیر متداوم بانوان ندارند.

به جرات میشود گفت که از بین همۀ مدعوین در سالن کداک تئاتر؛ تنها و تنها این بانو لیلا حاتمی بود که باید لباسی میپوشید که به تریش قبای کسانی بر نمیخورد aکه اصولاً هنر و خصوصاً هنر هفتم را فاسد میدانند.

سئوال:

آیا بجای تحسین و پشتگرمی؛ پاپیچ قربانی شدن کار درستی است؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!