امام جمعه ای در اسپانیا: زنان نافرمان را تنبیه کنید

امام جمعه مسجدی در شهر تراسا در نزدیکی بارسلون اسپانیا به خاطر دعوت مردان به تادیب و تنبیه زنان بازداشت شد. توصیه های وی در وادار ساختن زنان نافرمان به تمکین، شامل تنبیهات فیزیکی و روانی و خودداری از برقراری رابطۀ جنسی می شد. مقامات اسپانیایی گفته های وی را خلاف حقوق زن و برابری مرد و زن یافته و او را بازداشت کردند.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!