بی آبرویی در روزی که همه تهرانیها نماز بخوانند!

وي از تمامي مسئولان خواست تا ساخت مساجد و ترويج علوم قرآني را در سرلوحه کارهاي فرهنگي خود قرار دهند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!