زن ایرانی، معشوقه آزادیگیسوی تو از رازِ تو گوید

 از خصلتِ آزاد تو گوید

چشمان سیاه بی مثالت

از قدرت هوشیار تو گوید

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!