مجتبی واحدی:بدنه جنبش سبز فرصت دیگری به فرصت طلبان نخواهد داد

گفتگوی تلوزیون جبهه ملی ایران با مجتبی واحدی :*توجیهات بعضی از دوستان باعث شرمندگی است*شرکت در این انتخابات انکار جنبش سبز است*دستاورد خاتمی از رای دادن انتخاب خواهرزاده اش از اردکان بود*حاکمیت این افراد را نمی پدیرد*بدنه جنبش سبز فرصت دیگری به فرصت طلبان نخواهد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!