یه روز خوب میاد

ظهور
فرهادی در این سطح، آن سوتر از آزردگی بی‌دلیل جماعتی از دولتی‌ها و
هنرمندان دولتیِ ما، ظهورعزت و سربلندی برای همهٔ ایرانیان است. قرار نبوده
و نیست که عزت و سربلندی همچنان بلوکهٔ خاندان خودی باشد. فردی همچون
فرهادی نیز که بزعم ما یک ناخودی است می‌تواند برای وطنش شکوه و شرم و شوق
بیافریند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!