اصغر فرهادی و جدایی نادر از سیمین در ” خنده بازار “

برنامه نوروزی “خنده بازار” در فروردین گذشته اینبار در بخش (هشت) کارگردان و فیلم های سینما رو سوژه خودش قرار داد. البته بنابر شباهت اسمی، اکبر فرشادی و فیلم درباره قلی و جدایی فرهاد از شیرین، میتوان گفت که سوژه اصلی این قسمت از برنامه خنده بازار، اصغر فرهادی و فیلم های اوست، همچون درباره الی و جدایی نادر از سیمین.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!