شک آقای خامنه ای میان دو توهم خطرناک!

ایشان در توهم است نه امریکا در توهم. در
ادامه همین توهم است که ایشان می گوید شرکت در انتخابات رای به
نظام بود و آنها فهمیدند مردم از نظام حمایت می کنند و
بنابراین حمله منتفی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!