مادام مریم رجوی ٢

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است در ٢٣ ماه مارس کنفرانسی در ژنو برای یافتن کشورهای میزبان برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ساکن اردوگاه اشرف در عراق برگزار کند.

اگرچه پس از تعلل بسیار مادام مریم رجوی و همسر کم پیدایشان آقا مسعود، انتقال این ۳۴٠٠ نگون بخت به اردوگاه دیگری در عراق همچنان ادامه دارد، ولیکن هنوز راه حل نهایی که اسکان آنان در دیگر کشورها میباشد پیدا نشده.

در رویداد دیگری مربوط به فرقه مجاهدین، دادگاهی در واشنگتن به دولت اوباما تا ٢٦ ماه مارس فرصت داد تا تکلیف درخواست مجاهدین برای حذف نام سازمان آنها از فهرست سازمان های تروریستی دولت آمریکا را روشن کند.

بدلیل سابقه همکاری سران مجاهدین با عراق علیه کشور ایران، همانند سرسپردگی اکثر سران حرب خائن توده به شوروی، یا همدستی اولیۀ دم و دستگاه ملی-مذهبی ها با ایرانی کشان و ایران ویران کنان، مجاهدین به عنوان سازمان کارش تمام شده است.

حذف نام این سازمان سوخته و ابرو باخته از فهرست تروریستی شانس اسکان یافتن تعدادی از اعضاء غالباً مسن و درب و داغان شده و محتاج مداوای آنرا در آمریکا افزایش خواهد داد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!