مادر شدم

 

ساده گفتمش

این من با تو

دیگر ما نمی شود

بر رخِ گل او

قطرات اشک

شبنم شدند

من هم آسان

مادر شدم

زاییدمش

همان لحظه

 که گفتم

این من با تو

دیگر ما نمی شود

 

آناهید حجتی

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!