«نگاه شما»: قصه گو خود قصه شد!

موسی صدرخیلی خوش تیپ بود.حالا لیبی (قذافی) یا گمش کرده یا کشتدش) نمیدونم
غروب بود موسی صدر اومد درزد.اون یکی از زیباترین مردهای دنیا بود.چشمهای
خاکستری،درشت،زیبا.لباس آخوندیش هم شیک. از سینه کفتری ها.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!