استقبال سرد از غرفه ايران در نمايشگاه برلين

نماينده هاي شركت هاي مسافرتي ايران در پشت ميزهاي خالي و بدون مراجعه
كننده نشسته اند و ظاهرا ديگر هيچكس علاقه مند نيست به ایران سفر كند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!