تهدید بد عاقبت ایران

بخشی از سخنان حاج آقا غضنفر رکن آبادی، سفیر نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره در بیروت:

” ما خود را آماده کرده ایم و هم اکنون ١١ هزار فروند موشک آماده شلیک به آمریکا و اسرائیل و مصالح آنها در جهان داریم.”

این برای اولین بار است که یک مقام رسمی بلند پایه حرف از داشتن “١١ هزار فروند موشک آماده شلیک به آمریکا و اسرائیل و مصالح آنها در جهان” میزند.

اینکه گروه های تروریستی حزب الله لبنان و حماس که دست پروردۀ رژیم میباشند و آتها را مجهز به هزاران راکت و موشک کرده امر دانسته ای است، ولیکن آماده داشتن موشک هایی که میتوانند مصالح آمریکا و اسرائیل را در “جهان” هدف قرار دهند تهدید تازه ای است.

به عبارت دیگر؛ یا صحبت از موشک های قاره پیما است و یا استقرار پایگاه های شلیک موشک در نقاط مختلف جهان که در هر دو صورت چنانکه صحت داشته باشد، تنش بین جهان آزاد و جنگ طلبان حاکم بر ایران را وارد فاز جدید و خطرناکتری میکند.

تنها و تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت رژیم مسلمین حاکم بر ایران است و لاغیر.

تبریک.

پ.ن. همزمان، سفیرشان در فرانسه، حاج علی آقا آهنی، تهدید “منطقه و جهان” را تکرار کرده.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!