جنگ طلبان امریکا کاخ سفید را فتح می‌کنند

نقش مقامات جمهوری اسلامی و بویژه فرماندهان نظامی
و حرف‌های تبلیغاتی که می‌زنند بسیار با اهمیت و حتی تعیین
کننده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!