خودکشی چهارشنبه سوری ٢

آیت الله العظمی حاج آقا ناصرمکارم شیرازی گفته:

“بخشی از رسوم که در نوروز برگزار می شود بسیار خوب است و بخشی خرافی است انسان عاقل کارهای خوب را انجام می دهد و از خرافات پرهیز می کند.

نظافت، خانه تکانی، دید و بازدید و کمک به نیازمندان و خیلی از کارهای دیگر خوب است، اما آتش روشن کردن در چهارشنبه سوری یک بدعت خرافی است مخصوصا با گفتن این جمله که “سرخی تو از من زردی من از تو” این ها خرافات است…. رسم غلط چهارشنبه سوری باید حذف شود”

همین حاج آقای ضد خرافات پارسال هم “فتوا” علیه چهارشنبه سوری داد و همانگونه که در طول سی و سه سال و پیش از آن ١٢٠٠ و خورده ای سال زور بیخود زدن حضرات برای ترک عادت دادن ایرانیان از آداب و رسوم نیاکان خود به جایی نرسید، از قرار “فتوای” حاجی هم مورد عنایت ایرانیان قرار نگرفت.

سئوال:

آیا شاغلین صنف کم زحمت و پُر درآمد حاج آقا ناصر و شرکاء نشنیده اند؛ رطب خورده منع رطب کی کند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!