نقشِ شاه در انقلاب سال پنجاه و هفت

گفتگوی اکبر گنجی و دکتر فرهنگ هلاکویی با فرامرز فروزنده در بارۀ نقش شاه و ترویج اسلام شاهنشاهی (اسلام عرفانی) که پس از رسیدن محمدرضا پهلوی به نخت پادشاهی پی ریزی شد. نظام شاه ناخواسته در فراهم کردن زمینه برای یک فریب بزرگ و خوراندن این دروغ به مردم ایران که “همۀ چیزهای خوب تنها در اسلام است”، یک بستر مناسبی شد که شیدان و سالوسان از تبار سیدان قریش توانستند که دام خودشان را بنام ” اسلام آزادی بخش و رهایی دهنده از بندگی” به جوانان جویای آزادی بفروشند!

 رژیم شاه گمان میکرد که با رشد و نمو اسلام در جامعه خواهد توانست که ایران را از افتادن در چنگال “امپریالیسم شوروی” بیمه کند و به همین دلیل اسلام شیعی را در همۀ جوانب تقویت میکرد و به به ملاها امتیازهای فراوانی میداد و آنها را در کارهایشان آزاد گذاشته بود زیرا گمان میکرد که ملایان پشتیبان سلطنت شاه و رژیم پهلوی خواهند بود که تا زنده بودن آیت الله بروجردی هم همینطور بود (آیت الله بروجردی در انجام کودتای ۲۸ امرداد و شکست دکتر مصدق نقش بسیار اساسی ایفا کرد و فتوای آیت الله بروجردی بود که ارازل و اوباش را از میدان میوه و تره و بازار تهران و همینطور مساجد و تکیه ها در روز ۲۸ امرداد به خیابانها سرازیر کرد و خانۀ مصدق را با کمک تانک و سربازان گارد شاه ویران کردند و هر چه که در خانه بود به یغما بردند).

شاه پس از کودتای ۲۸ امرداد بسیار از آیت الله بروجردی مشورت میگرفت و در انجام درخواستهای وی ( از جمله بهایی ستیزی و برانداختن بهاییان و خراب کردن ساختمانهای مذهبی ایشان) کوشا بود. ولی پس از مرگ آیت الله بروجردی، آیت الله خمینی به “مرجعیت شیعه” رسید که خدعۀ پیامبر اسلام را بکار برد و توانست رژیم شاه را با توجه به امکانات گستره ای که خوده رژیم شاه برایش فراهم کرده بود در مدت کوتاهی از میدان بدر کند و بر تخت سلطنت خودکامه او بنشیند و اسلام حقیقی و راستین را از به مردم نشان دهد که در آن خبری از عرفان، عشق، مهر و محبت نبود!

 

 

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!