لغت ـ معنی ایرانیان

فرهنگ در حال تکمیل واژگان  نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره:

جمهوری: سیستمی که در رأس آن رهبر با قدرت نامحدود، غیر منتخب و مادام العمر قرار دارد.

رئیس جمهور: سپر بلا و تدارکاتچی رهبر.

انتخابات: برگزیدن از بین آنانی که رهبر برگزیده.

مجلس خبرگان: تجمع متخصصین  تحسین کنندگان رهبر.

مجلس نمایندگان (پارلمان): گردهمآیی برگزیدگان مجلس خبرگان.

اقتصاد: علمی که مال خر است.

علوم اجتماعی: علمی که گمراه کنندۀ امت است.

حقوق بشر: همانند علم اقتصاد است.

زن: ضعیفه، موجودی که نیمه بشر است.

پاسدار: تو سری بزنی که فقط زورش به ایرانیان میرسد.

سردار: سر دسته گروهی پاسدار.

بسیجی: المثنی پاسدار.

فاطی کماندو: آبجی بسیجی و صیغۀ سرداران

وزیر: پاسدار خر پول  

کهریزک: محل خدمت به رهبر.

اینترنت: فیلتر گاه.

 قتل عام سال ٦۷: کی بود کی بود من نبودم(میرحسین موسوی هم هنوز بدنیا نیامده بود)

جنایت علیه بشریت: آنچه که باید زیر سبیلی رد شود. 

.

.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!