ایرانیان هرزه گرد شهوتران

بمناسبت شصد و ششمین سالروز قتل رادمرد افتخار ایران و ایرانی، شاروان علامه احمد کسروی تبریزی و یار و دستیار او، سید محمد تقی حدادپور، بدست عوامل مسلمین حاکم کنونی بر ایرانزمین، سایت فارسی بی بی سی رشته مقالاتی را بتدرج منتشر میکند.

این بخش از نامه سرگشادۀ اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۳، روح الله خمینی را بخوانید و بعد یک سئوال:

“امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است، اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزه گرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟

همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی بی سروپا را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب ـ روحی له الفداء ـ آنهمه جسارتها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد.”

سئوال:

آیا در پس تجربۀ سی و چهار سال وزیدن “نسیم روحانی الهی” ضربه ای که مسلمین حاکم “اصلاح طلب” و غیره با عملکردشان به وجهۀ دین اسلام زده اند را هیچ ایرانیان “هرزه گرد شهوتران” زده اند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!