بیست قرن سکوت فکری در فرهنگ ایرانی

آرامش دوستدار اولین اندیشمندی است که فرهنگ ایرانی را در بستر دینی مورد مداقه قرار می دهد. امتناع تفکر در فرهنگ دینی, تتوری ای است که دوستدار مطرح می کند. از نظر او دین -که در نوشته های دوستدار به معنای ناپرسایی است- در طول سده ها آنچنان تار و پود فرهنگ ایرانی را به جنس “ناپرسا” ی خود بدل کرده است که امکان پرسشگری در فرهنگ دین خوی ایرانی امری محال است. این مستند توسط موسسه فرهنگی خیام تهیه و تنظیم شده است که با اجازه ی کتبی از کارگردان محترم و مجوز شفاهی از جناب آقای دوستدار در فضای مجازی قرار گرفته و هدفی جز روشنگری ندارد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!