جان روحانی دربند آقای بروجردی در معرض خطر جدی است

بنابه گزارشات رسيده به “فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران” وخامت شديد وضعيت جسمی روحانی مبارز آقای بروجردی و عدم درمان وي، جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است.
در پی سوء قصد روز جمعه 19 اسفند ماه به جان آقای بروجردی و مسموم کردن وی در زندان وضعيت جسمی او به شدت وخيم شده است . او دچار خونريزی معده و کليه است بطوريکه از ادرار و مدفوع وی خون دفع می شود و از دردهای شديد در ناحيۀ معده ،روده رنج می برد. عليرغم اينکه چند روز از مسموميت وی می گذرد و شرايط جسمی او حاد می باشد اما از انتقال او به مراکز درمانی و درمان وی خوداری می کنند.دادگاه ويژه روحانيت مانع انتقال وی به مراکز درمانی و درمان او هستند.به نظر می آيد که رژيم ولی فقيه قصد حذف فيزيکی اين روحانی مبارز را دارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!