خدمات رضا شاه ۲

پیشتر در چند سطری بمناسیت سالروز کشف حجاب عرض شده بود:

گرچه مال دوستی مفرط و با معیار امروزی، دیکتاتوری، هرآنچه خوش خیم او، توجیه ناپذیر میباشد؛ فهرست اقدامات مفیدش برای ایران و ایرانی بسیار بلند بالاست و حتی کینه­جو ترین مخالفانش نمیتوانند آنها را انکار کنند.

—————————————————————

دیروز ۲۴ اسفند مصادف بود با صد و سی و چهارمین سالروز تولد شادروان رضا شاه پهلوی.

سئوال:

آیا از جنبۀ خدمت و دوستداری ایران و ایرانی؛ مقایسۀ حاکمیت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره با حکومت رضاشاه پهلوی (منجمله دوران نخست وزیریش)، قیاس مع الفارق نمیباشد؟

آیا هر مقدار که رضا شاه ایراندوست بود؛ اینان فلسطینی دوست، ایران و ایرانی ستیز نمیباشند؟

آیا تنها و تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان در سرنگونی کلیت رژیم مسلمین نمیباشد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!