نوروز تو شادان و لبت خندان باد

نوروز تو شادان و لبت خندان باد

ملای مزوّر به ته زندان باد

هر صاحبِ عمامه و نعلین و عبا

آواره شام و غزه و لبنان باد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!